Bethlen Gábor (Naszvadi) utca Nyitra-partnál

4994/5312