Hlavné námestie

Hlavné námestie - farský kostol
cca 1919
134/141