Predstavenie / Bemutatkozás

03.01.2019, Lali Melecski

SK:

Vážený návštevník,
dovoľujeme si  Vám v krátkosti predstaviť naše Občianske združenie  NOVOZÁMOCKÝ FOTOALBUM - ÉRSEKÚJVÁRI FOTÓALBUM (NZFA-ÉÚFA) .

Občianske združenie bolo založené na podnet niekoľkých nadšencov a prívržencov histórie mesta Nové Zámky. Hlavným cieľom tejto skupiny ľudí bolo  vytvoriť jedinečný projekt – „virtuálny fotoalbum mesta Nové Zámky“ - portál ktorý mapuje históriu nášho mesta prostredníctvom obrazových dokumentov.

Prvotnou myšlienku bolo vytvoriť zoskupenie záujemcov o uvedenú tematiku na sociálnej sieti Facebook. Skupina vznikla začiatkom roku 2010 a ako jej zakladateľ som vychádzal z myšlienky prezentovať staré fotografie a pohľadnice Nových Zámkov populárnou kvízovou formou, s otázkou: „Hádaj kde v meste to bolo?“ .

Nápad sa veľmi dobre ujal a k prvým desiatkam nadšencov sa postupne pripojili k tejto skupine stovky užívateľov. Dnes je počet jej členov viac ako 4000, a zo dňa na deň sa rozrastáme.

Uspokojiť požiadavky na adekvátnej úrovni, technicky zabezpečiť odborné spracovanie pre následnú publikáciu materiálov si žiadalo veľa zberateľskej práce a množstvo voľného času stráveného v archívoch, ale aj štúdiom a dokumentáciou súkromných zbierok a rozhovormi so staršími občanmi, pamätníkmi historických udalostí. Nezanedbateľným prínosom k upresneniu faktov k jednotlivým fotografiám boli aj komentáre, diskusia, príspevky a nostalgické spomienky z uplynulých rokov priamo v skupine NZFA-ÉÚFA na uvedenej sociálnej sieti. Vďaka tomu takmer každá publikovaná fotografia zrazu ožila a nadobudla svoj jedinečný príbeh.

Paralelne so skupinou na sociálnej sieti budujeme aj  túto webovú stránku www.nzalbum.sk . Naším cieľom je vytvoriť z nej jeden komplexný historický  informačný portál, prostredníctvom ktorého by sme združovali a úzko spolupracovali so  všetkými inštitúciami a osobami  v  meste Nové Zámky s podobným záujmom a zameraním.

Sme dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením, s víziou zachovania kultúrnych hodnôt a histórie mesta Nové Zámky a regiónu. Plánujeme byť aktívni v osvetovej činnosti pre miestne školy, knižnice a iné edukačné subjekty, vydávať publikácie a prezentácie historických dokumentov v tlačenej a elektronickej forme, tiež  v masovokomunikačných prostriedkoch, na internetových stránkach, verejných a spoločenských akciách. Chceme posilniť počiatočnú myšlienku - vybudovať silnú komunitu ľudí (klub), so záujmom o zachovanie a spoznávanie kultúrnych hodnôt histórie mesta, o rozširovanie svojich znalostí a poznatkov. Chceli by sme organizovať klubové stretnutia, verejné spoločenské akcie, prednášky, besedy, výstavy a burzy historických fotografií a iných predmetov súvisiacich s históriou nášho mesta a regiónu.

Ako koordinátori naďalej ostávame aktívni aj  pri vyhľadávaní, zbere, triedení a archivácii „ešte nevydolovaných“ historických dát mesta.

Držíme sa známej myšlienky Grófa Széchényiho:  „Cti minulosť, aby si pochopil súčasnosť a mohol budovať budúcnosť!“ a preto ponúkame priestor na  spoluprácu  každému lojálne cítiacemu človeku, aby sa  pripojil k našej základni a pomohol uskutočniť naše spoločné ciele.

Na záver si Občianske združenie NOVOZÁMOCKÝ FOTOALBUM - ÉRSEKÚJVÁRI FOTÓALBUM dovoľuje vopred poďakovať všetkým Vám, za akúkoľvek poskytnutú pomoc v budúcnosti.

S pozdravom

Ľudovít Melecski - predseda OZ
a zakladajúci vedúci členovia:  Ing. Jozef Tóth, Peter Ujváry, Mgr. Monika Gancznerová, Ing. Kristián PlankóHU:

Tisztelt látogató,
ezúton szeretnénk röviden bemutatni NOVOZÁMOCKÝ FOTOALBUM - ÉRSEKÚJVÁRI FOTÓALBUM (NZFA-ÉÚFA) Polgári Társulásunkat.


Alapításunkat nagy részben  Érsekújvár történelmének lelkes kutatói és rajongói ösztökélésének köszönhetjük. Csapatunk célja egy egyedi projekt létrehozása, egy „érsekújvári virtuális fotóalbum“, egy portál,  ahol követjük/felügyeljük történelmünk eseményeit - javarészt képanyagban. 

A kezdetek a legnagyobb közösségi oldalon indultak 2010 tavaszán, ahol, mint kezdeményező, feltettem pár régi érsekújvári képet, azzal a kérdéssel, hogy „Hol volt ez városunkban“? Az ötlet sikert aratott – a  pár tíz felhasználóhoz százával csatlakoztak az emberek. Ma, e bogbejegyzés írásakor több mint 4000 tagja van a csoportnak, napról napra növekszik az érdeklődők száma. 

Kielégíteni ilyen nagy csoport igényeit megfelelő szinten és  szakmailag bebiztosítani az anyagok kellő minőségét sok gyűjtő munkát, szabadidőt vett igénybe: levéltárak, magángyűjtések tanulmányozása, emlékezőkkel eltöltött időt - javarészt. Nem elhanyagolható hozadéka és kiemelő részei lettek az elmúlt években az album képeihez fűzött értékes kommenteket, egyes képek és azok mögött rejlő történetek felszínre hozása. Ezeknek is köszönhetően majd minden közölt kép megéledt, saját történettel rendelkezik.

Párhuzamosan, a közösségi oldal üzemelése mellett ezt a saját portálunkat építjük: www.nzalbum.sk címen.
Célunk egy teljes, egyedi történelmi portál működtetése.

Önkéntes, civil, apolitikus, vallás független és non-profit szervezet vagyunk. Célunk megörökíteni Érsekújvár város és régiója történelmi és kulturális örökségét. Terveink többek között a tudatba hozni és tartani eme örökséget minél szélesebb körben, könyvtárak, tanítási intézmények, kulturális szervezetek és a városvezetés  segítségével, közösen. Terveinkben szerepel nyomtatott és elektronikus publikációk kiadása, a tömegközlési eszközök, weboldalak kihasználása ezekre a célokra, szeretnénk bevonni más csoportokat nyilvános tárasági tevékenységeinkbe. Klubtalálkozók, előadások, kiállítások, tényfeltárások, beszélgetések és börzék is szerepelnek terveinkben.

Koordinátorként aktívak vagyunk és leszünk a még „nem kiaknázott kincsek“ gyűjtésében, osztályozásában és tárolásában.

Mottónk:

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” (Gróf Széchenyi István)

Zárószónak a NOVOZÁMOCKÝ FOTOALBUM - ÉRSEKÚJVÁRI FOTÓALBUM  Polgári Társulás előre is tisztelettel köszöni bármilyen anyagi segítséget és támogatást. 


Baráti üdvözlettel

Melecski Lajos-PT elnök
és az alapító vezetõségi tagok: Ing. Jozef Tóth, Peter Ujváry, Mgr. Monika Gancznerová, Ing.Kristián Plankó