Hlavné námestie

Farský kostol a Heitlerov dom
207/4439