Kríž kostolnej veže

Kríž kostolnej veže farského kostola
4025/5312