Otakar Čičátka, vernisáž výstavy, 1999

Gestori výstavy - Ing. Ondrej Csanda, primátor mesta, Mgr. Magdaléna Klobučníková, riad. Galérie umenia, Ján Čičátka, riad. MsKS
5302/5312