V minulosti a dnes

Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Kaplnka sv. Márie
ulica M.R.Štefánika
Singerov palác - Baťa - Cikta - Zámčan
ulica J.M.Hurbana
1975 - RENOKOV, 2010 - polyfiremná budova
ul. M.R.Štefánika
ul. M.R.Štefánika
#3875
Michalská bašta, Roľnícka ul., ul. J.Kráľa
#3786
Na rohu M.R.Štefánika a Tureckej ul.
Autobusové nástupište
1938-2014
Budova ÚPSVAR/Okresného úradu
Františkánsky kláštor
Nemzeti szálló - dnes budova banky
Oooops!
Bitúnkova ul.
Heitlerov dom 1940-2012
60 rokov: Posta utca/Björnsonova ul.
od Singerovho paláca po Zámčan
  • 1/3